De 7 Almere Principles

De Almere Principles

Almere, de nieuwe stad die dertig jaar geleden werd ontworpen op uit zee gewonnen land, zal in 2030 leefbaar en gezond zijn. Ze zal zichzelf aanhoudend vernieuwen en omvormen en daarmee de kwaliteiten van haar meerkernige opbouw en haar omgeving versterken. Almere zal een vitale gemeenschap zijn met een rijke verscheidenheid aan woon- en werkmogelijkheden, in een weldadige overvloed van ruimte, water, natuur en cultuurlandschappen die door de tijd heen kunnen groeien en veranderen.
De Almere Principles zijn bedoeld als inspirerend richtsnoer voor iedereen die in de komende decennia betrokken is bij het doorontwerpen van Almere tot een duurzame stad.
De woorden van de Almere Principles komen tot leven en krijgen betekenis door menselijk handelen, en door hen op elk niveau als beginsel te nemen van ieder ontwerp voor de stad als geheel

1 Koester diversiteit

Om de stad te verrijken, erkennen wij diversiteit als een bepalend kenmerk van robuuste
ecologische, sociale en economische systemen. Door op ieder terrein diversiteit te waarderen
en aan te moedigen, zal Almere gedijen als een stad die rijk is aan variatie.

2 Verbind plaats en context

Om de stad te verbinden, zullen wij haar identiteit verankeren en versterken. De stad zal vanuit
eigen kracht en tot wederzijds voordeel actieve relaties onderhouden met de haar omringende
gemeenschappen in breedste zin.

3 Combineer stad en natuur
Om de stad betekenis te geven, zullen wij bewust streven naar unieke en bestendige combinaties
van het stedelijke en het natuurlijke weefsel, en naar een verhoogd besef van de menselijke
verbondenheid met de natuur.

4 Anticipeer op verandering
Om op de evolutie van de stad voort te bouwen, zullen wij een ruime mate van flexibiliteit en
aanpasbaarheid in onze plannen en programma’s opnemen, en daarmee onvoorspelbare kansen
voor toekomstige generaties mogelijk helpen maken.

5 Blijf innoveren
Om de stad vooruit te brengen, zullen wij nieuwe en verbeterde processen, technologieën
en infrastructuren aanmoedigen en experimenten en kennisuitwisseling ondersteunen.

6 Ontwerp gezonde systemen
Om de stad te verduurzamen, zullen wij in onze stedelijke systemen ‘cradle to cradle’-
oplossingen benutten, in het besef van de onderlinge afhankelijkheid van ecologische,
sociale en economische gezondheid op ieder schaalniveau.

7 Mensen maken de stad
Vanuit de erkenning dat burgers de drijvende kracht zijn in het maken, behouden en
verduurzamen van de stad, ondersteunen wij hun streven om hun unieke mogelijkheden te
verwezenlijken, met bezieling en waardigheid.

 

 

Share